Tiedotus- ja markkinointirekisteri

Yleistä

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa Medistar Oy:n (jäljempänä Yhtiö) uutiskirjeen tilaajille kattava kuva siitä, mitä henkilötietoja Yhtiö kerää, mihin tarkoituksiin henkilötietoja käytetään ja mille tahoille henkilötietoja voidaan luovuttaa. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista ja lainsäädännöstä, jota yhtiö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.

Yhtiö suojaa rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679) (tietosuoja-asetus) sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettavaa tai tunnistettavissa olevaa henkilöä (rekisteröity) koskevia tietoja, siten kuin tietosuoja-asetuksessa on määritelty. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, syntymäaika ja käyttäjätunnus.

Tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin yhtiön asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja palveluntarjoajien edustajiin sekä uutiskirjeen tilaajiin (rekisteröity).

Muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien henkilötietojen käsittelyyn on olemassa erilliset tietosuojaselosteet. Lisätietoja saa alla olevista rekisterinpitäjien yhteystiedoista.

Rekisterinpitäjä ja tietosuoja-asioista vastaava

Rekisterinpitäjä: Medistar Oy
Tietosuoja-asioista vastaava: Kristian Närhi
Yhteystiedot: Kristian Närhi, kristian.narhi@medistar.fi

Rekisterin tarkoitus ja peruste

Henkilötietoja käsitellään Yhtiön sähköposti- ja tekstiviestiyhteydenottoihin, työtarjouksiin, rekrytointiasioiden hoitamiseen, mainontaan, palveluiden kehittämiseen, profilointitarkoituksiin, mielipide-, tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin liittyen sekä muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhtiön oikeutettuun etuun (suoramarkkinointi-tarkoitus), Yhtiön ja rekisteröidyn väliseen suhteeseen tai rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Henkilötietojen säilytysaika

Yhtiö säilyttää henkilötietoja rekisterissään, ellei rekisteröity ole erikseen kieltänyt suoramarkkinointia. Tällaisessa tapauksessa suoramarkkinointirekisterissä säilytetään kuitenkin tieto suoramarkkinointia koskevasta kiellosta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Suoramarkkinointirekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä huomioida se, että evästeet voivat olla tarpeellisia sivustomme asianmukaiselle toimivuudelle.

Profilointi

Osana suoramarkkinointirekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia Yhtiö toteuttaa profilointia. Profiloinnin tarkoituksena on mahdollistaa työpaikkatarjousten ja suoramarkkinointiviestien parempi kohdentaminen tietynlaiseta työstä kiinnostuneiden ja asiakastarpeiden yhdistämiseksi. Näin ollen, turha muu jää pois yleisestä "infoähkystä".

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Tämä tietosuojaseloste on julkaistu 17.3.2021.

Lue myös Yhtiömme muista tietosuojatiedotteista:

Työnhakijat ja rekrytointitiedot

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa kattava kuva Medistar Oy:n rekrytointipalvelun työnhakijoille ja potentiaalisille työnhakijoille siitä, mitä henkilötietoja heistä kerätään, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa. Seloste koskee myös Medistariin töihin hakevia työnhakijoita. Tämä tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista ja lainsäädännöstä, jota Medistar noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.

Asiakasrekisteri

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa Medistar Oy:n asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, yhteystyökumppaneiden ja palveluntarjoajien edustajille sekä uutiskirjeen tilaajille kattava kuva siitä, mitä henkilötietoja Yhtiö kerää, mihin tarkoituksiin henkilötietoja käytetään ja mille tahoille henkilötietoja voidaan luovuttaa. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista ja lainsäädännöstä, jota yhtiö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.